ประกาศจากโรงพยาบาลศรีรัตนะ

ลงวันที่
หน่วยงาน
รายละเอียด
แนบเอกสาร
รายการประกาศ
รายละเอียด
ลงวันที่
ดาวน์โหลด
แผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ 2567 2023-11-14
แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ชมรมจริยธรรมนำองค์กรของโรงพยาบาลศรีรัตนะ 2023-11-14
รายงานการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2566 2023-08-30
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดซื้อชุดกล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจตาระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์เก็บภาพ จำนวน 1 เครื่อง 2023-02-01
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อ Nvel Coronavirus (2019-nCov) PCR Kit โรงพยาบาลศรีรัตนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-04-11
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค 8 หมวด จำนวน 139 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding 2022-04-07
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์สำหรับใช้งานในภาระกิจ ของโรงพยาบาลศรีรัตนะ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 2022-03-11
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์สำหรับใช้งานในภารกิจโรงพยาบาลศรีรัตนะ จำนวน 1 รายการ 2022-02-17
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบบริหารจัดการแบบบริการทางการแพทย์ Smart Hospital จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 2022-03-11
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 2022-03-11
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบบริหารจัดการระบบบริการทางการแพทย์ Smart Hospital จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-02-17
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 2022-02-17
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค 8 หมวด จำนวน 139 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รพ.ศรีรัตนะ 2021-06-17
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมโครงหลังคาอาคารผู้ป่วยในตึกหญิง และตึกสงฆ์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รพ.ศรีรัตนะ 2021-06-16
ร่างประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวนไม่น้อยกว่า 13,000 ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)รพ.ศรีรัตนะ 2021-01-11
ร่างประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวนไม่น้อยกว่า 13,000 ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)รพ.ศรีรัตนะ 2021-01-11
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานโรงพยาบาลศรีรัตนะ ประจำปีงบประมาณ 2564 2020-10-29
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจำนวนไม่น้อยกว่า 13000 ครั้ง 2020-12-08
สรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษจิกายน ๒๕๖๓ (แบบสขร. ๑) 2020-12-10
สรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ (แบบสขร. ๑) 2020-11-03
สรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๓ (แบบสขร. ๑) 2020-10-06
ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 2020-09-01
ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 2020-08-03
ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 2020-07-01
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างลูกจ้าง รายคาบ/รายวัน ปฏิบัตงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 2020-06-16
ตารางกำกับ ติดตาม แผนงาน/โครงการ โรงพยาบาล..ศรีรัตนะ.. จังหวัดศรีสะเกษ งบประมาณ ปี 2563 2020-06-01
ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2563 2020-05-01
ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2563 2020-04-01
ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 2020-06-01
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรางสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ 2020-01-06
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงลาธารณสุข เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตและ แก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2020-01-06
แนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2020-01-06
ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานสุจริต โรงพยาบาลศรีรัตนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 2019-12-12
ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรปแบบ 2020-01-14
แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพอพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณีข้าราชการมีผลการปฏิบ้ติราชการ อยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐) 2020-03-15
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรณีผลสัมฤทธิ้การปฏิบัติงานตํ่า) 2020-03-15
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านความพร้อมรับผิด 2020-03-15
ตารางกำกับ ติดตาม แผนงาน/โครงการโรงพยาบาลศรีรัตนะ งบประมาณปี 2563 2020-03-15
สรุปผลการปฎิบัติงานตามแผนงานโครงการประจำปีงบ 2562 2020-03-15
โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก โครงการคัดกรองค้นหาวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงในชุมชน โดยเอกซเรย์เคลื่อนที่ เครือข่ายบริการอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2563 2020-01-06
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ 2020-03-15
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2020-03-15
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ20 ปีด้านสาธารณสุข การดำาเนินงานปี 2560 2020-03-15
แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กระทรวงสาธารณสขุ (MoPH Code of Conduct) 2020-03-15
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2020-03-15
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 2020-03-02
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 เดือน มกราคม 2563 2020-02-03
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 เดือน ธันวาคม 2562 2020-01-02
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ จัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 6 หมวด 134 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 2020-01-21
ร่างประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวนไม่น้อยกว่า 7,000 ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 2020-01-20
ประกาศคำสั่งปิดและปลดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างและข้อสั่งการ ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-10-01
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-11-01
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2562 2019-12-02
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 เดือน ตุลาคม 2562 2019-11-01
หลักเกณฑ์เลื่อนเงินเดือน ขรก ลจป กพ 62 2019-02-22
แผนงานอบรม ITA 2019-05-10
โครงการจัดบริการคัดกรองค้นหาโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมิททรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2019-01-07
หลักเกณฑ์ประเมิน พกส 5 กย 61 2018-09-05
หลักเกณฑ์เลื่อนเงินเดือน ขรก 28 กย 61 2018-09-28
หลักเกณฑ์ พิจารณาเลื่อนเงินเดือน ลจช 22 ตค 61 2018-10-22
แจ้งดำเนินการจ้าง พกส กรณีพิเศษ 25 ธค 61 2018-12-25
แจ้งคัดเลือกลจช เข้าสู่ พกส 23 พย 61 2018-11-23
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือน มิถุนายน 2562 2019-07-01
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบสขร.1 เดือน พฤษภาคม 2562 2019-06-04
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบสขร.1 เดือนเมษายน 2562 2019-05-01
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือน มีค. 62 2019-04-01
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบสขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 2019-02-28
ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 2019-06-26
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี.ซี. จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 2019-06-06
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายใน ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2019-06-05
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมห้องบริการกายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2019-06-05
เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมห้องบริการกายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย จำนวน 1 รายการ 2019-05-21
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมห้องบริการกายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย จำนวน 1 รายการ 2019-05-21
เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 รายการ 2019-05-21
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 รายการ 2019-05-21
เอกสารประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. จำนวน 1 รายการ 2019-05-21
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. จำนวน 1 รายการ 2019-05-21
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100% ศบบเจาะแก๊สอัตดนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร จำนวน 1 รายการ 2019-05-08
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำ ด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร จำนวน 1 รายการ 2019-04-25
เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำ ด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร จำนวน 1 รายการ 2019-04-25
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำ ด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร จำนวน 1 รายการ 2019-04-25
ขอส่งแบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือน ธันวาคม 2561 0000-00-00
ขอส่งแบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2561 0000-00-00
ขอส่งแบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 เดือน ตุลาคม 2561 0000-00-00
ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 2019-03-15
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 2019-03-15
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑืงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 2019-03-07
ร่างประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 2019-03-07
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 2019-03-05
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2019-03-04
ร่างประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 2019-03-04