กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล