“โรงพยาบาลศรีรัตนะปฎิญานตนต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต (SNHOSP Zero Tolerance)”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น คือ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงานดัชนีความโปร่งใส - ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง
EB 1 - หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
1.1 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
EB 2 - หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
2.1 ประกาศนโยบายผู้บริหารโรงพยาบาลศรีรัตนะ ประจำปีงบประมาณ 2563
2.2 ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล.pdf
2.3 ขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการปิด-ปลด ประกาศในการจัดซื๊อจัดจ้างพัสดุ
2.4 แต่งตั้งคณะทำงานควบคุมภายใน ๕ มิติ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2.5 การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผ้ว่าราชการจังหวัด
2.6 ขออนุมัติจัดชื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์
EB 3 - หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
3.1 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓
3.2 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓
3.3 ขอส่งแผนจัดชื้อประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
EB 4 - หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
4.1 ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
4.2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ
4.3 ขออนุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๔๖๒ (แบบสขร.๑)
4.4 ขออนุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม ๒๔๖๒ (แบบสขร.๑)
4.5ขออนุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม ๒๔๖๓ (แบบสขร.๑)
4.6 ขออนุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๔๖๓ (แบบสขร.๑)
ดัชนีความโปร่งใส - ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)
EB 5 - หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร
5.1 ขออนุมัติจัดกิจกรรมตามโครงการคัดกรองค้นหาวัณโรคในกลมเลี่ยงในชุมชนโดยเอกซเรย์เคลึอนที่
5.2 โครงการคัดกรองค้นหาวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงในชุมชน โดยเอกซเรย์เคลื่อนที่
5.3 แผนการออกคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง
5.4 กำหนดการจัดอบรมให้ความแรื่องวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงวัณโรค และการเอกซเรย์ปอดโดยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่
5.5 การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563
5.6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ
EB 6 - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
6.1 ขออนุมัติจัดกิจกรรมตามโครงการคัดกรองค้นหาวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง
6.2 โครงการคัดกรองค้นหาวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงในชุมชน โดยเอกชเรย์เคลื่อนที่
6.3 บันทึกรายงานการประชุมตามโครงการขัดบริการตรวจคัดกรองค้นหาวัณโรคในกลุุ่มเสี่ยงในชุมชน
6.4 แผนงานโครงการตามภารกิจหลักที่เลือก
6.5 การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปึงบประมาณ 2563
6.6 โครงการคัดกรอง
6.7 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ
EB 7 - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
7.1 ขออนุมัติจัดกิจกรรมตามโครงการคัดกรองค้นหาวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงในชุมชน โดยเอกซเรย์เคลื่อนที่
7.2 โครงกาวคัดกรองค้นหาวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงในชุมขน โดยเอกซเรย์เคลื่อนที่
7.3 บันทึกรายงานการประชุมตามโครงการขัดบริการตรวจพัเกรองค้นหาวัณโรคในกลุ่มเลี่ยงในชุมชน
7.4 กำหนดการจัดอบรมใท้ความเสี่ยงวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงวัณโรค
7.5 การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563
7.6 โครงการคัดกรองค้นหาวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงในชุมชน
7.7 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ
ดัชนีความโปร่งใส - ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล
EB 8 - หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
8.1 ขออนุมัติแจ้งประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ และคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมลต่อสาธารณะผ่าน
8.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
8.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
8.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
8.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ
EB 9 - หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน | หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ | แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์
9.1 ประกาศนโยบายผู้บริหาร โรงพยาบาลศรีรัตนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
9.2 ส่งคำสั่งแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่ง
9.3 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการและมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน
9.4 การกำหนดหน้าที่รับผิดชอบและการมอบอำนาจให้รองปฎิบัติงานแทน
9.5 โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลศรีรัตนะ
9.6 วิสัยทัศน์ โรงพยาบาล
9.7 ผลสัมฤทธิ์การนำองค์กร
9.8 ข่าวประาสัมพันธ์
9.9 ตารางแสดงสรุปแผนงาน โครงการ
9.10 ที่ตั้งโรงพยาบาลผ่าน google map
9.11 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
9.12 ประเด็นการตรวจราซการ
9.13 ขออนุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
9.14 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ
ความรับผิดชอบ - ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภารกิจ
EB 10 - หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
10.1 ขออนุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
10.2 แบบเสนอแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ทเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
10.3 ตารางแสดงสรุปแผนงานโครงการ
10.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ
EB 11 - หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
11.1 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒
11.2 แผนปฏิบัติการโรพยาบาลศรีรัตนะ ปีงบประมาณ 2562
11.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์,ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ
EB 12 - หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
12.1 ผลการกำกับ ติดตาม การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓ ๒ ไตรมาส
12.2 ตารางกำกับ ติดตาม แผนงานโครงการ
12.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ
ความรับผิดชอบ - ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติตามหน้าที่
EB 13 - หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
13.1 แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง
13.2 แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการ
13.3 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
13.4 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านความพร้อมรับผิด
13.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ
EB 14 - หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ
14.1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
14.2 การประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการและการเลื่อนเงินข้าราชการ ครั้งที่ ๑
14.3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการ
14.4 แนวทางปฎิบัติเพื่อเลื่อนเงินเดือน
14.5 แต่งตั้งคณะทำงานกสั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรึอนสามัญ
14.6 มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้ประเมินผลการปฎิบัติราชการ
14.7 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
14.8 แบบสรุปการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบ้ตงานลูกจ้างประจำ
ความรับผิดชอบ - ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร
ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน - ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน
EB 17 - หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
17.1 ขออนุมัติ ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
17.2 มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
17.3 การให้และรับของขวัญของข้าราขการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ
17.4 รายงานสรุปผลการกำกับ ติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
17.5 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโบร่งไสุในการดำเนินงาบในโรงพยาบาล
17.6 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
17.7 การวางระบบในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปรงใส่ในกาจัดซื้อจัดจ้าง
17.8 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ
วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร - ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต
EB 18 - หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
18.1 ขออนุมัติ ดำเนินกิจกรรมการสร้างเสิรมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
18.2 เจตจำนงค์การบริหารงานสุจริต โรงพยาบาลศรีรัตนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
18.3 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ
18.4 มาตรการใช้รถราชการ เพื่อป้องกันการทุจริต ผลประโยชน์ทับช้อนจากการปฏิบัติหน้าที่
18.5 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
18.6 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
18.7 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
18.8 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ
EB 19 - หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่
19.1 รายงานการประชุมกลุ่มธนาคารขยะ โรงพยาบาลศรีรัตนะ
19.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ ENV
19.3 สรุปผลการประเมินการจัดการมูลฝอย โรงพยาบาลศรีรัตนะ ปี 2562
19.4 ทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน
19.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ
วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร - ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB 20 - หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
20.1 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
20.2 รายงานการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
20.3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
20.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ
EB 21 - หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
21.1 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และขออนญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
21.2 คู่มีอการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
21.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ
EB 22 - หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน ในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่
22.1 คณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ
22.2 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน
22.3 ขอจัดทำรายงาน EB (Evidence-based) ITA
22.4 การมอบหมายภารกิจการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน
22.5 แต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน
22.6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ
วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร - ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
EB 23 - หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน
23.1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
23.2 แผนการดำเนินงานของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลศรีรัตนะ
23.3 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลศรีรัตนะ
23.4 แผนจัดการความเสี่ยงป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมจริยธรรม
23.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ
EB 24 - หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน
24.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ของหน่วยงาน
24.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพสุดิมิชอบของหน่วยงาน
24.3 แบบฟอร์มการ,ยอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ
คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน - ตัวชี้วัดที่ 12 : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
EB 25 - หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
25.1 ขออนุมัติเผยแพร่ ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ เรื่องมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
25.2 มาตรการตรวจสอบภายในของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในสังกัด
25.3 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
25.4 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานควบคุมภายใน 5 มิติ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
25.5 วิธีปฏิบัติการจัดวงระบบการควบคุมภายใน
25.6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ
EB 26 - หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
26.1 กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน และการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
26.2 flow การคัดกรองผู้ป่วยนอก
26.3 แผนผังกระบวนการปฏิบัติงานการให้บริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีรัตนะ
26.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ลงวันที่
หน่วยงาน
รายละเอียด
แนบเอกสาร
รายการประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด
ลงวันที่
ดาวน์โหลด