นโยบายผู้บริหาร

ประกาศนโยบายผู้บริหาร โรงพยาบาลศรีรัตนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศเรื่องส่งคำสั่งแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่ง

ประกาศเรื่องแต่งตั้งรองผู้อำนวยการและมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ปลอดเหล้าในที่ทำงาน

ประกาศเรื่องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ประกาศเรื่องการวางระบบในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช้ยา

มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยเจ้าหน้าที่

มาตรการตรวจสอบการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฎิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ