รายการความเสี่ยง

ปีงบประมาณ
ประเภทความเสี่ยง
โปรแกรม
ความรุนแรง
ที่แผนกที่รายงาน
ที่แผนกถูกรายงาน

รายการความเสี่ยง
วันลงทะเบียน
รายการความเสี่ยง
ความรุนแรง
แผนกที่รายงาน
แผนกที่ถูกรายงาน
ดำเนินการ
2018-10-27 ผู้ป่วย HN 11724 ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม ต้องการทำฟัน ไม่ได้รับการเช็คสิทธิและออกใบรับรองก่อนส่งห้องทันตกรรม B งานทันตกรรม งานประกันสุขภาพ  
2018-10-29 วันที่ 25/10/2561 เวลา 11.48 HN 112167 มารับบริการฉีด rabies vaccine 1 ในรายงาน ร.36 ลงสิทธิการรักษาเป็น uc ในเขต แต่ข้อมูลใน him-pro เป็นสิทธิ ประกันสังคม B งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  
2018-11-02 วันที่ 1/10/2561 HN 76868 มารับบริการฉีด rabies vaccine 1 ในรายงาน ร.36 ลง HN ผิด เป็น 76869 B งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  
2018-11-04 HN 99655 BP ณ จุดคัดแยก 70/50 mmHg. ส่งมาตรวจOPD D งานผู้ป่วยนอก งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  
2018-11-05 HN 116292 มารับบริการ rv1 รายงาน ร.36 ไม่ลง HN ไม่ลงเลขบัตร ปชช. ลงวันที่สัมผัสโรคไม่ตรงกับ him-pro ไม่ลงการฉีด RIG และลงประวัติการฉีดว่าเคยฉีด 3 เข็ม เกิน 6 เดือน แต่pt ได้รับ RIG B งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  
2018-11-05 HN 48512 มารับ rv2 แต่ใน himpro ลงว่ามารับ rv3 B งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  
2018-11-06 HN 118536 มารับบริการฉีด rabies vaccine 1 รายงาน ร.36 ไม่เขียนชื่อและ HN B งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  
2018-11-07 HN 88221 AN6103836 ผล H/C ขึ้นเชื้อ staphy. แต่ไม่มีผลใน chart และ ลงผล H/C ผิดวัน ลงวันที่ 25 ตค 61 และ 25 พย 2561 (วันนี้ 7/11/61) A งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม งานผู้ป่วยในชาย(ตึกสงฆ์อาพาธ)  
2018-11-16 ผู้ป่วยมาฟังผลตรวจ TFT ไม่มีผลการตรวจ ตรวจสอบข้อมูลพบว่า ผู้ป่วยมาตรวจตามนัดเมื่อวันที่ 9พ.ย.2561 แพทย์สั่งตรวจ lab TFT ไม่ได้ส่งตรวจ TFT แต่ส่งตรวจ lab FBS B งานผู้ป่วยนอก งานผู้ป่วยนอกคลินิกพิเศษ  
2018-11-22 ผู้ป่วย HN 134399 เจาะเลือด anti-HIV 5/11/2561 Lab ไม่มีการรานงาน Case ผู้ป่วยได้ admiited และ Refer รพ.ศรีสะเกษ กลับมา admiited วันที่ 11/11/2561 และ 19 /11/2561 ไม่มีการแจ้งผู้รับผิดชอบงานเพื่อด A งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม งานผู้ป่วยในชาย(ตึกสงฆ์อาพาธ)  
2018-12-01 HN 12311 มาด้วยอาการ ใจสั่น แน่นหน้าอก BP 60/40 mmHg. ไม่ได้คัดแยกผู้ป่วยไป ER D งานผู้ป่วยนอก งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  
2018-12-02 แนบส่ง refer ผิดคน แนบนางใจ ยามชื่น ใส่ chart นายสมบัติ ยอดจักร A งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม งานผู้ป่วยในหญิง  
2018-12-17 วันที่ 14/12/2561 pt. hn 130736 มารับบริการฉีด rabies vaccine ลงข้อมูลใน him-pro ว่า เข็ม 3 แต่ในประวัติรับวัคซีนล่าสุดคือเข็ม 1 ตั้งแต่วันที่ 7/12/2561 B งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  
2018-12-21 HN 117379 มาด้วยอาการไข้ มีตุ่มใสตามตัว ไม่ได้แยกผู้ป่วยไปจุดคัดแยก IC C งานผู้ป่วยนอก งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  
2018-12-21 compressor แอร์ห้องตรวจ 3 OPD ไหม้ C งานผู้ป่วยนอก งานผู้ป่วยนอก  
2019-01-25 Pt. HN 98311 มารับบริก่ารฉีด Rabies vaccine เวลา 20.22 น. ในแบบรายงาน ร.36 ลงแค่ ชื่อ-นามสกุล และ HN ไม่มีข้อมูลอื่นเลย B งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  
2019-01-28 HN 53872 มารับบริการ Rabies vaccine เข็ม 1 ในรายงาน ร.36 ไม่มีซักประวัติอะไร ลงแค่ เลข HN และ ที่อยู่ B งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  
2019-01-31 หลังกลับจากตรวจ Lab ห้อง Lab แนบบัตรคิวผิดคนมา 4 ราย HN75615 แนบเป็น Hn 106600 HN11969 แนบเป็น Hn 16916 HN11969 ไม่ได้แนบใส่สมุดเบาหวานมา B งานผู้ป่วยนอกคลินิกพิเศษ งานชันสูตร  
2019-02-03 HN 73504 OPD คัดกรองส่งตรวจ Lab ตามนัด มีลงลายเซ็นชื่อรับlab และมีผล Lab แต่ผู้ป่วยไม่ได้รับการตรวจ เลือด C งานผู้ป่วยนอก งานชันสูตร  
2019-02-05 HN 113729 มาด้วย เจ็บหน้าอก ใจสั่น หอบเหนื่อย P 130/ min ไม่ได้ถูกประเมินและคัดแยกผู้ป่วยไป ER C งานผู้ป่วยนอก งานผู้ป่วยนอกคลินิกพิเศษ  
2019-02-05 อายุผู้ป่วยไม่ตรงทั้ง 3 ราย A งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน งานประกันสุขภาพ  
2019-02-05 คนไข้D/C จากห้องคลอด ไม่มีชื่อ สกุล HN AN A งานเภสัชกรรม งานห้องคลอดและห้องผ่าตัด  
2019-02-06 เวลา13-.00 14.13น. ไม่มีแพทย์ตรวจผู้ป่วย มีผู้ป่วยรอตรวจ จำนวน 17 ราย มีผู้ป่วยรอตั้งแต่ 11.21 น จำนวน 2ราย C งานผู้ป่วยนอก องค์กรแพทย์  
2019-02-09 HN 29934 มาด้วยไอมีเสมหะไข้ มา 2 สัปดาห์ ไมไ่ด้แยกผู้ป่วย ไปจุดคัดแยก C งานผู้ป่วยนอก งานผู้ป่วยนอกคลินิกพิเศษ  
2019-02-09 HN 119333 มาด้วยไอมีเสมหะ มา 1 เดือน ไม่ได้คัดแยกผู้ป่วยไป จุดคัดแยก ไม่มีMask C งานผู้ป่วยนอก งานผู้ป่วยนอกคลินิกพิเศษ  
2019-02-09 HN 48352 มาด้วยอาการ ไอมีเสมหะปนเลือดมา 2 วัน ไข้ ไมไ่ด้คัดแยกผู้ป่วยไปจุดคัดแยก C งานผู้ป่วยนอก งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  
2019-02-28 มีกลิ่นไหม้ที่ห้องพักแพทย์​ เข้าไปตรวจ​สอบเห็นคล้ายกลุ่มควันลอยออกจากช่องแอร์​ C งานสารสนเทศ งานซ่อมบำรุง  
2019-06-22 an 1825 hn 58272 มีผล H/C ขึ้นเชื้อ Enterobacter spp. ไม่มีการตามคนไข้มารักษาต่อเนื่อง และเมื่อมาวันที่ 8/6 แพทย์บอกว่า H/C NG A งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม งานผู้ป่วยในชาย(ตึกสงฆ์อาพาธ)  
2019-06-23 AN 1822 HN 25754 มีค่าใช้จ่ายในการให้เลือด แต่ผู้ป่วยไม่ได้รับเลือด A งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม งานผู้ป่วยในชาย(ตึกสงฆ์อาพาธ)  
2019-07-26 พบ admin error ไม่ได้แจกยา Simvastatin + doxazosin dose hs ของวันที่ 25/7/62 (เบื้องต้น ตรวจสอบorder ไม่พบคำสั่ง off ยา, ผู้ป่วยยังไม่ได้ d/c หรือ refer) ยืนยันกับพยาบาลเวรเช้า ไม่ได้แจกยา D งานเภสัชกรรม งานผู้ป่วยในชาย(ตึกสงฆ์อาพาธ)  
2019-08-09 ผู้ป่วย HN 66066 มารพ.ด้วย อาการเอะอะโวยวาย มีหูแว่ว+ภาพหลอน ญาติให้ประวัติว่าผู้ป่วยขาดยามา 2 เดือน C งานผู้ป่วยในชาย(ตึกสงฆ์อาพาธ) งานสุขภาพจิตและยาเสพติด  
2019-08-20 ผู้รับบริการ AN 6202756 refer รพ.ศก. วันที่ 7 ส.ค.2562 แต่ยังมีรายการยา วันที่ 8 ส.ค.2562 C งานผู้ป่วยในชาย(ตึกสงฆ์อาพาธ) งานเภสัชกรรม  
2019-08-21 เวรเปลนำส่งผู้ป่วย MDR ไม่ได้สวม Mask ป้องกันตัวเอง D งานผู้ป่วยในชาย(ตึกสงฆ์อาพาธ) งานผู้ป่วยนอกคลินิกพิเศษ  
2019-08-21 ยา Paracetamol ที่ตึกสงฆ์อาพาธ หมด C งานผู้ป่วยในชาย(ตึกสงฆ์อาพาธ) งานเภสัชกรรม  
2019-08-21 ตึกสงฆ์ 5% DW 500 ml หมด ไม่พอใช้ C งานผู้ป่วยในชาย(ตึกสงฆ์อาพาธ) งานเภสัชกรรม  
2019-08-22 รถยายังไม่มาส่งที่ตึกสงฆ์อาพาธ C งานผู้ป่วยในชาย(ตึกสงฆ์อาพาธ) งานเภสัชกรรม  
2019-08-29 รถยามาช้า มาเวลา 15.50 น. C งานผู้ป่วยในชาย(ตึกสงฆ์อาพาธ) งานเภสัชกรรม  
2019-08-29 HN 93320 AN 6203049 แพทย์สั่ง ceterizine 10 mg 1tab 20.00 น. ห้องยาจัด Ceftriaxone 2 gm มาให้ A งานผู้ป่วยในชาย(ตึกสงฆ์อาพาธ) งานเภสัชกรรม  
2019-08-30 ER ส่ง admitted ไม่ได้โทร.ประสานก่อน C งานผู้ป่วยในชาย(ตึกสงฆ์อาพาธ) งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  
2019-08-30 ผู้รับบริการ HN 71406 ขาดยา 5 เดือน E งานผู้ป่วยในชาย(ตึกสงฆ์อาพาธ) งานเยี่ยมบ้าน COC  
2019-08-30 ผู้ป่วย AN 62003087 แพทย์สั่งยา 7.5% NaHco3 3 amp ห้องยาจัดมาให้ 2 amp C งานผู้ป่วยในชาย(ตึกสงฆ์อาพาธ) งานเภสัชกรรม  
2019-08-30 ผู้ป่วย AN 62003074 แพทย์สั่งยา Bromhexine ห้องยาจัด Domperidone มาให้ C งานผู้ป่วยในชาย(ตึกสงฆ์อาพาธ) งานเภสัชกรรม  
2019-09-02 HN 101158 AN 62003123 แพทย์สั่ง 5%DSS ห้องยาจัด 0.9%NSS มาให้ C งานผู้ป่วยในชาย(ตึกสงฆ์อาพาธ) งานเภสัชกรรม  
2019-09-02 ผู้รับบริการ HN 24821 HT DM เป็น Stroke E งานผู้ป่วยในชาย(ตึกสงฆ์อาพาธ) งานผู้ป่วยนอกคลินิกพิเศษ  
2019-09-02 HN 54653 case HT DM พบ stroke ที่ ward E งานผู้ป่วยในชาย(ตึกสงฆ์อาพาธ) งานผู้ป่วยนอกคลินิกพิเศษ  
2019-09-03 ผู้รับบริการ AN 62003129 แพทย์สั่ง Lasix 80 mg ห้องยาจัดมาให้ 40 mg C งานผู้ป่วยในชาย(ตึกสงฆ์อาพาธ) งานเภสัชกรรม  
2019-09-03 ผู้รับบริการ AN 62003129 แพทย์สั่ง Lasix 80 mg ห้องยาจัดมาให้ 40 mg C งานผู้ป่วยในชาย(ตึกสงฆ์อาพาธ) งานเภสัชกรรม  
2019-09-03 HN 101158 ขาดยา 1 ปี C งานผู้ป่วยในชาย(ตึกสงฆ์อาพาธ) งานเยี่ยมบ้าน COC  
2019-09-04 แพทย์สั่งยา Thiamine ห้องยาจัดยา Tranexamic acid มาให้ B งานผู้ป่วยในชาย(ตึกสงฆ์อาพาธ) งานเภสัชกรรม  
2019-09-04 แพทย์สั่งให้ mgso4 6 ml ห้องยาจัดยามาให้ 4 ml B งานผู้ป่วยในชาย(ตึกสงฆ์อาพาธ) งานเภสัชกรรม  
2019-09-04 ผู้ป่วย HN 120867 AN 6203143 ได้รับ IV Fluid เกิน 300 ML (ได้ IV เกิน 100%) D งานผู้ป่วยในชาย(ตึกสงฆ์อาพาธ) งานผู้ป่วยในชาย(ตึกสงฆ์อาพาธ)  
2019-09-05 AN 6203111 แพทย์สั่ง 7.5% Bicarbonate ห้องยา จัดยา Tranexamic acid มาให้ B งานผู้ป่วยในชาย(ตึกสงฆ์อาพาธ) งานเภสัชกรรม  
2019-09-05 AN 6203129 แพทย์สั่ง Lasix 80 mg IV ห้องยาจัดยามาให้ เป็นชื่อผู้ป่วยคนอื่น C งานผู้ป่วยในชาย(ตึกสงฆ์อาพาธ) งานเภสัชกรรม  
2019-09-05 แพทย์สั่งยา Mgso4 2 วัน ห้องยา จัดยามาให้ 1 Dose C งานผู้ป่วยในชาย(ตึกสงฆ์อาพาธ) งานเภสัชกรรม  
2019-09-05 ไม่ได้ให้ยา simvastatin แก่คนไข้ C งานเภสัชกรรม งานผู้ป่วยในชาย(ตึกสงฆ์อาพาธ)  
2019-09-05 D5SS 1000 ml rate 40 ml/hr เริ่ม 22.50 น. เวลา 11.00 น. น้ำเกลือเหลือ <100 cc D งานเภสัชกรรม งานผู้ป่วยในชาย(ตึกสงฆ์อาพาธ)  
2019-09-06 ตึกสงฆ์ไม่ได้เบิกยาประจำสัปดาห์ทำให้ berodual solution (berodual Neb) ไม่พอใช้สำหรับผู้ป่วยในตึก B งานเภสัชกรรม งานผู้ป่วยในชาย(ตึกสงฆ์อาพาธ)  
2019-09-06 ผู้ป่วย HN62476 มารพ.ด้วยอาการเหนื่อย เจ็บหน้าอก หนาวสั่น ก่อนมา 40 นาที admit ward เวลา20.10 น. มีอาการเหนื่อยเพลีย เจ็บแน่นบริเวณลิ้นปี่ มีคลื่นไส้ เวลา21.30น. notify แพทย์เวรรับทราบ ให้ใส่ NG ต่อลงถุง ผู้ป่วยปฏิเสธ เวลา 23.00 น.ผู้ป่วยมีอาการตัวเกร็ง ตาค้าง ประมาณ 30 วินาที ซึมลง notify แพทย์เวรรับทราบเข้ามาดูcase ผู้ป่วยarrest เวลา23.05น. เริ่มทำ CPR ถึง 23.46น. ROSC refer รพ.ศก.เวลา00.20น. H งานผู้ป่วยในชาย(ตึกสงฆ์อาพาธ) ทีม PCT  
2019-09-15 ผู้ป่วยHN 10776 ไม่มี order ยา ranitidine injection. เช็ครถยา พบยาฉีด Ranitidine IV q 8 ชม. A งานผู้ป่วยในชาย(ตึกสงฆ์อาพาธ) งานเภสัชกรรม  
2019-09-19 เวลา 07.45 น. ญาติผู้ป่วยแจ้งว่าโทรศัพท์มือถือที่วางอยู่บนโต๊ะข้างเตียงหาย สอบถามผู้พบเห็นพบว่า ผู้ป่วยจิตเวชแอบหยิบไป สอบถามพบผู้ป่วยแอบซ่อนโทรศัพท์มือถือไว้ในห้องน้ำ แจ้งหัวหน้าเวรนิเทศรับทราบแล้ว A งานผู้ป่วยในชาย(ตึกสงฆ์อาพาธ) งานผู้ป่วยในชาย(ตึกสงฆ์อาพาธ)  
2019-09-19 ผุ้ป่วย HT with stroke มีภาวะ Recurrent stroke HN 3390 E งานผู้ป่วยในชาย(ตึกสงฆ์อาพาธ) งานผู้ป่วยนอกคลินิกพิเศษ  
2019-09-22 HN 22747 U/D AAA HT we visit 5 ครั้ง D งานผู้ป่วยในชาย(ตึกสงฆ์อาพาธ) องค์กรแพทย์  
2019-09-25 ผู้ป่วย HN0019201 AN6203404 มีภาวะหลงลืม จะลงจากเตียง เตียงผู้ป่วย ล้อเลื่อน ล็อคไม่ได้ ทำให้ผู้ป่วยไถล ตกจากเตียง โดยก้นกระแทกพื้น ปฏิเสธอาการปวด ไม่มีรอยช้ำ ไม่มีขาผิดรูป สามารถลุกนั่ง ลุกยืนได้ (ผู้ป่วยมีญาติอยู่ข้างเตียงตลอดเวลา) C งานผู้ป่วยในชาย(ตึกสงฆ์อาพาธ) งานผู้ป่วยในชาย(ตึกสงฆ์อาพาธ)  
2019-09-30 ผู้รับบริการ AN 6203410 (U/D DM) มีภาวะ Hypoglycemia D งานผู้ป่วยในชาย(ตึกสงฆ์อาพาธ) งานผู้ป่วยนอกคลินิกพิเศษ  
2019-09-30 HN 73275 Dx.HT นัด 90 วัน แพทย์สั่งยา Losartan 1*2=100 เม็ด ทำให้ยาหมดก่อนนัด C งานผู้ป่วยในชาย(ตึกสงฆ์อาพาธ) องค์กรแพทย์  
2019-10-02 HN 129432 AN 6203601 ขาดยา 7 เดือน F งานผู้ป่วยในชาย(ตึกสงฆ์อาพาธ) งานผู้ป่วยนอกคลินิกพิเศษ  
2019-10-02 ผู้ป่วย HN 54653 AN 6203512 case Intermediate care รอกลับบ้าน เจ้าหน้าที่ไม่ได้มาติดตามผู้ป่วยตามกำหนดเวลา C งานผู้ป่วยในชาย(ตึกสงฆ์อาพาธ) งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม  
2019-10-07 ผู้รับบริการ HN 42437 ขาดยา HT 3 เดือน C งานผู้ป่วยในชาย(ตึกสงฆ์อาพาธ) งานผู้ป่วยนอกคลินิกพิเศษ  
2019-10-08 HN 82050 ขาดยา HT 3 เดือน C งานผู้ป่วยในชาย(ตึกสงฆ์อาพาธ) งานผู้ป่วยนอกคลินิกพิเศษ  
2019-10-08 HN 90482 ขาดยา HT 2 ปี E งานผู้ป่วยในชาย(ตึกสงฆ์อาพาธ) งานผู้ป่วยนอกคลินิกพิเศษ  
2019-10-10 HN 47588 พบ recurrent stroke E งานผู้ป่วยในชาย(ตึกสงฆ์อาพาธ) งานผู้ป่วยนอกคลินิกพิเศษ  
2019-10-10 แผนกเอกซเรย์แลกเวรไม่ได้แจ้งให้ทราบ C งานผู้ป่วยในชาย(ตึกสงฆ์อาพาธ) งานเทคนิคการแพทย์  
2019-10-10 HN 114658 จัดยา vit Bco มาไม่ครบ C งานผู้ป่วยในชาย(ตึกสงฆ์อาพาธ) งานเภสัชกรรม  
2019-10-29 HN132734 AN3966 admit ด้วย INR 11.19 6-10-62 ผู้ป่วยได้ยา warfarin เพิ่มเป็น 150%จากเดิม (จากplan ต้องการสั่งเพิ่ม 15%) F งานเภสัชกรรม องค์กรแพทย์  
2019-10-29 ตามรถรีเฟอร์ไปรพ.พศ.เวลา15.40น.รถมาเวลา17.10น. C งานผู้ป่วยในชาย(ตึกสงฆ์อาพาธ) งานยานพาหนะ  
2019-11-22 HN44096 AN4343 pt admit sCr rising >> Cr3.46 GFR15.9 on MFM 2,000 mg/day มีแนวโน้ม GFR ลดลง(~60) ตั้งแต่ ส.ค.61 แต่ on MFM 2,000 mg/day เกิน max dose ตลอด E งานเภสัชกรรม ทีม PCT  
2019-12-04 ฟุตโน๊ตที่ประกอบด้วย ชื่อคนไข้ HN AN ไม่ตรงกับ AN ที่แอดมิท ทำให้ไม่แน่ใจว่าสั่งยาถูกคนรึไหม ห้องยาคีย์ใส่ an ที่ผิด เสี่ยงได้ยาผิดคน D งานเภสัชกรรม งานผู้ป่วยในชาย(ตึกสงฆ์อาพาธ)  
2020-01-07 HN8862 AN6300069 AKI with hyperK on Enalapril while GFR < 30 F งานเภสัชกรรม องค์กรแพทย์  
2020-03-13 HN 125131 น้ำหนักจริง ไม่ตรงกับใน himpro เภสัชทวนน้ำหนักก่อนจ่ายยา ญาติบอกชั่งได้ 16 กก ใน himpro ลง 10. กก มีผลต่อขนาดยา B งานเภสัชกรรม งานผู้ป่วยนอก  
2020-06-05 เวลา 15.51 HN 30402 ลงข้อมูล HN และเลข 13 หลัก ใน ร.36 ไม่ถูกและไม่ได้ลงเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดตามผู้ป่วย B งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน