โรงพยาบาลศรีรัตนะ ไม่ทนต่อการทุจริต (SNHOSP Zero Tolerance)

      โรงพยาบาลศรีรัตนะปฎิญานตนต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต (SNHOSP Zero Tolerance)”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น คือ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน